سیرکولاتور
  بوستر پمپ
   منابع تحت فشار
    پمپ آب شناور
     پمپ آب لجن کش
      پمپ آب کفکش
       منابع تحت فشار